राठौड़ वंश- Rathore Vanshawali

राठौड़ वंश- Rathore Vanshawali

राठौड़ वंश 

1. इडरिया राठौड़
2. हटुण्डिया राठौड़
3. बाढेल (बाढेर) राठौड़
4. बाजी राठौड़
5. खेड़ेचा राठौड़
6. धुहडि़या राठौड़
7. धांधल राठौड़
8. चाचक राठौड़
9. हरखावत राठौड़
10. जोलू राठौड़
11. सिंघल राठौड़
12. उहड़ राठौड़
13. मूलू राठौड़
14. बरजोर राठौड़
15. जोरावत राठौड़
16. रैकवार राठौड़
17. बागडि़या राठौड़
18. छप्पनिया राठौड़
19. आसल राठौड़
20. खोपसा राठौड़
21. सिरवी राठौड़
22. पीथड़ राठौड़
23. कोटेचा राठौड़
24. बहड़ राठौड़
25. ऊनड़ राठौड़
26. फिटक राठौड़
27. सुण्डा राठौड़
28. महीपालोत राठौड़
29. शिवराजोत राठौड़
30. डांगी राठौड़
31. मोहणोत राठौड़
32. मापावत राठौड़
33. लूका राठौड़
34. राजक राठौड़
35. विक्रमायत राठौड़
36. भोवोत राठौड़
37. बांदर राठौड़
38. ऊडा राठौड़
39. खोखर राठौड़
40. सिंहमकलोत राठौड़
41. बीठवासा राठौड़
42. सलखावत राठौड़
43. जैतमालोत राठौड़
44. जुजाणिया राठौड़
45. राड़धड़ा राठौड़
46. महेचा राठौड़ (महेचा राठौड़ की चार उप शाखाएँ है।)
47. पोकरण राठौड़
48. बाडमेरा राठौड़
49. कोटडि़या राठौड़
50. खाबडिया राठौड़
51. गोगादेव राठौड़
52. देवराजोत राठौड़
53. चाड़ देवोत राठौड़
54. जैसिंधवे राठौड़
55. सातावत राठौड़
56. भीमावत राठौड़
57. अरड़कमलोत राठौड़
58. रणधीरोत राठौड़
59. अर्जुनोत राठौड़
60. कानावत राठौड़
61. पूनावत राठौड़
62. जैतावत राठौड़ (जैतावत राठौड़ की तीन उप शाखाएँ है।)
63. कालावत राठौड़
64. भादावत राठौड़
65. कूँपावत राठौड़ (कूँपावत राठौड़ की 7 उप शाखाएँ है।)

66. बीदावत राठौड़ ( बीदावत राठौड़ की 22 उप शाखाएँ है।)

67. उदावत राठौड़
68. बनीरोत राठौड़ (बनीरोत राठौड़ की 11 उप शाखाएँ है।)

69. कांधल राठौड़ ( कांधल राठौड़ की चार उप शाखाएँ है।)
70. चांपावत राठौड़ (चांपावत राठौड़ की 15 उप शाखाएँ है।)

71. मण्डलावत राठौड़ (मण्डलावत राठौड़ की 13 उप शाखाएँ है।)
72. मेड़तिया राठौड़ (मेड़तिया राठौड़ की 26 उप शाखाएँ है।)
73. जौधा राठौड़ (जौधा राठौड़ की 45 उप शाखाएँ है।)
74. बीका राठौड़ (बीका राठौड़ की 26 उप शाखाएँ है।)

महेचा राठौड़ की चार उप शाखाएँ

1. पातावत महेचा
2. कालावत महेचा
3. दूदावत महेचा
4. उगा महेचा

जैतावत राठौड़ की तीन उप शाखाएँ

1. पिरथी राजोत जैतावत
2. आसकरनोत जैतावत
3. भोपतोत जैतावत

कूँपावत राठौड़ की 7 उप शाखाएँ

1. महेशदासोत कूंपावत
2. ईश्वरदासोत कूंपावत
3. माणण्डणोत कूंपावत
4. जोध सिंगोत कूंपावत
5. महासिंगोत कूंपावत
6. उदयसिंगोत कूंपावत
7. तिलोक सिंगोत कूंपावत

बीदावत राठौड़ की 22 उप शाखाएँ

1. केशवदासोत बीदावत
2. सावलदासोत बीदावत
3. धनावत बीदावत
4. सीहावत बीदावत
5. दयालदासोत बीदावत
6. घेनावत बीदावत
7. मदनावत बीदावत
8. खंगारोत बीदावत
9. हरावत बीदावत
10. भीवराजोत बीदावत
11. बैरसलोत बीदावत
12. डँूगरसिंगोत बीदावत
13. भोजराज बीदावत
14. रासावत बीदावत
15. उदयकरणोत बीदावत
16. जालपदासोत बीदावत
17. किशनावत बीदावत
18. रामदासोत बीदावत
19. गोपाल दासोत
20. पृथ्वीराजोत बीदावत
21. मनोहरदासोत बीदावत
22. तेजसिंहोत बीदावत

बनीरोत राठौड़ की 11 उप शाखाएँ

1. मेघराजोत बनीरोत
2. मेकरणोत बनीरोत
3. अचलदासोत बनीरोत
4. सूरजसिंहोत बनीरोत
5. जयमलोत बनीरोत
6. प्रतापसिंहोत बनीरोत
7. भोजरोत बनीरोत
8. चत्र सालोत बनीरोत
9. नथमलोत बनीरोत
10. धीरसिंगोत बनीरोत
11. हरिसिंगोत बनीरोत

कांधल राठौड़ की चार उप शाखाएँ

1. रावरोत कांधल
2. सांइदासोत कांधल
3. पूर्णमलोत कांधल
4. परवतोत कांधल

चांपावत राठौड़ की 15 उप शाखाएँ

1. संगतसिंहोत चांपावत
2. रामसिंहोत चांपावत
3. जगमलोत चांपावत
4. गोयन्द दासोत चांपावत
5. केसोदासोत चांपावत
6. रायसिंहोत चांपावत
7. रायमलोत चांपावत
8. विठलदासोत चांपावत
9. बलोत चांपावत
10. हरभाणोत चांपावत
11. भोपतोत चांपावत
12. खेत सिंहोत चांपावत
13. हरिदासोत चांपावत
14. आईदानोत चांपावत
15. किणाल दासोत चांपावत

मण्डलावत राठौड़ की 13 उप शाखाएँ

1. भाखरोत बाला राठौड़
2. पाताजी राठौड़
3. रूपावत राठौड़
4. करणोत राठौड़
5. माण्डणोत राठौड़
6. नाथोत राठौड़
7. सांडावत राठौड़
8. बेरावत राठौड़
9. अड़वाल राठौड़
10. खेतसिंहोत राठौड़
11. लाखावत राठौड़
12. डूंगरोत राठौड़
13. भोजराजोत राठौड़

मेड़तिया राठौड़ की 26 उप शाखाएँ

1. जयमलोत मेड़तिया
2. सुरतानोत मेड़तिया
3. केशव दासोत मेड़तिया
4. अखैसिंहोत मेड़तिया
5. अमरसिंहोत मेड़तिया
6. गोयन्ददासोत मेड़तिया
7. रघुनाथ सिंहोत मेड़तिया
8. श्यामसिंहोत मेड़तिया
9. माधोसिंहोत मेड़तिया
10. कल्याण दासोत मेड़तिया
11. बिशन दासोत मेड़तिया
12. रामदासोत मेड़तिया
13. बिठलदासोत मेड़तिया
14. मुकन्द दासोत मेड़तिया
15. नारायण दासोत मेड़तिया
16. द्वारकादासोत मेड़तिया
17. हरिदासोत मेड़तिया
18. शार्दूलोत मेड़तिया
19. अनोतसिंहोत मेड़तिया
20. ईशर दासोत मेड़तिया
21. जगमलोत मेड़तिया
22. चांदावत मेड़तिया
23. प्रतापसिंहोत मेड़तिया
24. गोपीनाथोत मेड़तिया
25. मांडणोत मेड़तिया
26. रायसालोत मेड़तिया

जौधा राठौड़ की 45 उप शाखाएँ

1. बरसिंगोत जौधा
2. रामावत जौधा
3. भारमलोत जौधा
4. शिवराजोत जौधा
5. रायपालोत जौधा
6. करमसोत जौधा
7. बणीवीरोत जौधा
8. खंगारोत जौधा
9. नरावत जौधा
10. सांगावत जौधा
11. प्रतापदासोत जौधा
12. देवीदासोत जौधा
13. सिखावत जौधा
14. नापावत जौधा
15. बाघावत जौधा
16. प्रताप सिंहोत जौधा
17. गंगावत जौधा
18. किशनावत जौधा
19. रामोत जौधा
20. के सादोसोत जौधा
21. चन्द्रसेणोत जौधा
22. रत्नसिंहोत जौधा
23. महेश दासोत जौधा
24. भोजराजोत जौधा
25. अभैराजोत जौधा
26. केसरी सिंहोत जौधा
27. बिहारी दासोत जौधा
28. कमरसेनोत जौधा
29. भानोत जौधा
30. डंूगरोत जौधा
31. गोयन्द दासोत जौधा
32. जयत सिंहोत जौधा
33. माधो दासोत जौधा
34. सकत सिंहोत जौधा
35. किशन सिंहोत जौधा
36. नरहर दासोत जौधा
37. गोपाल दासोत जौधा
38. जगनाथोत जौधा
39. रत्न सिंगोत जौधा
40. कल्याणदासोत जौधा
41. फतेहसिंगोत जौधा
42. जैतसिंहोत जौधा
43. रतनोत जौधा
44. अमरसिंहोत जौधा
45. आन्नदसिगोत जौधा

बीका राठौड़ की 26 उप शाखाएँ

1. घुड़सिगोत बीका
2. राजसिंगोत बीका
3. मेघराजोत बीका
4. केलण बीका
5. अमरावत बीका
6. बीकस बीका
7. रतनसिंहोत बीका
8. प्रतापसिंहोत बीका
9. नारणोत बीका
10. बलभद्रोत नारणोत बीका
11. भोपतोत बीका
12. जैमलोत बीका
13. तेजसिंहोत बीका
14. सूरजमलोत बीका
15. करमसिंहोत बीका
16. नीबावत बीका
17. भीमराजोत बीका
18. बाघावत बीका
19. माधोदासोत बीका
20. मालदेवोत बीका
21. श्रृगोंत बीका
22. गोपालदासोत बीका
23. पृथ्वीराजोत बीका
24. किशनहोत बीका
25. अमरसिंहोत बीका
26. राजवी बीका

 

Kalyani Pandey

Managing Director Business Solution

Kulbeli- Create your own history

info@kulbeli.com


Posted: 04 May 2017